Шиян Анатолій Антонович

Резюме

 

Шиян Анатолій Антонович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Тел.: (096)-806-17-86

E-mail: anatoliy.a.shiyan@gmail.com

Веб-сайт: http://soctech.narod.ru

You can access my papers on SSRN at: http://ssrn.com/author=1575403 .

 

Директор Інституту Соціальних Технологій http://soctech.narod.ru/ з 2001 року (громадська організація).

Директор Лабораторії Синергетики Живого з 1996 року (громадська організація).

Освіта: «теоретична фізика» в 1978 році (Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова) та «менеджер організацій» в 2003 році (Вінницький інститут регіональної економіки та управління).

Автор:

- понад 200 наукових публікацій, з них понад 100 – у фахових виданнях, 30 публікацій у наукометричних базах даних (Scopus, SSRN, RePEc).

- 7 монографій, 4 навчальних посібників, серед яких 2 із грифами МОН України.

- 2 патентів (авторських свідоцтв СРСР), з яких 1 впроваджене (метод лазерної хірургії).

Був відповідальним виконавцем та виконавцем біля 10 держбюджетних та госпдоговір них тем.

У ВНТУ працює з 2007 року.

Керівник  3 наукових шкіл (2 вже сформовано та ще 1 формується):

- «Управління інституціональними трансформаціями в соціально-економічних системах» (в рамках школи захищено 3 кандидатські дисертації);

- «Застосування інформаційних технологій до управління діяльністю людини в екстремальних умовах» (в рамках школи захищено 3 кандидатські дисертації);

- «Топологічні властивості нейронних мереж та їх трансформації: мозок та нервова система, технічні та соціально-економічні мережі» (на стадії формування).

Сфера наукових інтересів: управління складними біологічними, технічними та соціальними системами на основі їх самоорганізації.

Основні дисципліни, які викладав і викладає: «Технології підтримки прийняття рішень», «Системний аналіз», «Прогнозування та моделювання в соціальній сфері», «Управління ризиками інформаційної безпеки», «Технології менеджменту знань», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Дискретна математика», «Управління розвитком соціально-економічних систем», «Планування та економічне прогнозування», «Оцінка ризику зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародна економічна інтеграція», «Методологія і організація наукових досліджень», «Основи науково-дослідної роботи», «Математичне моделювання ризику у складних економічних системах», «Теорія керування», «Основи моделювання біологічних та ергатичних систем», «Фізичні основи біомедичних приладів», «Системи контролю, діагностики та підвищення надійності радіоелектронних апаратів», «Основи теорії надійності експлуатації та ремонту засобів оргтехніки та зв’язку».